کارشناس فنی کالیبراسیون

دارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانس

رشته مکانیک یا الکترونیک

جهت کار در واحد آزمایشگاه

حداقل 2 سال سابقه کار

ترجیحا آقا


تکمیل فرم استخدامی