فرم همکاری با شرکت مهندسی مهر

تمامی فیلد های ستاره دار را تکمیل نمایید.
مشخصات فردی
نام *:
نام خانوادگی *:
جنسیت *:
مرد زن
محل تولد *:
تاریخ تولد *:
وضعیت تاهل *:
مجرد متاهل
وضعیت نظام وظیفه*:
شماره تلفن *:
شماره تلفن همراه *:
استان محل سکونت *:
شهرستان محل سکونت *:
آدرس محل سکونت :
شغل مورد نظر
شغل مورد نظر *:
حقوق درخواستی به تومان*:
سوابق تحصیلی
آخرین مدرک تحصلیلی *:
رشته تحصلیلی *:
نام دانشگاه محل تحصیل *:
نوع دانشگاه *:
معدل کل آخرین مدرک تحصیلی *:
فارغ التحصیل سال *:
استان محل تحصیل *:
شهرستان محل تحصیل *:
سوابق آموزشی
عنوان دوره آموزشی*:
نام موسسه *:
شهر محل آموزش *:
مدت زمان دوره آموزشی *:
add
ردیفعنوان دوره آموزشینام موسسهشهر محل آموزش مدت زمان دوره آموزشی عملیات
سوابق کاری
شرکت *:
کارفرما *:
سمت *:
تاریخ شروع همکاری *:
تاریخ پایان همکاری *:
علت قطع همکاری *:
add
ردیفشرکتکارفرماسمتتاریخ شروع همکاری تاریخ پایان همکاری علت قطع همکاریعملیات
کد امنیتی