افزایش دامنه تائید صلاحیت

1: کالیبراسیون میزهای اسکوربی Scorsby Tables 

میز Scorsby دستگاهی است  که با اسنفاده از آن میتوان در سه جهت Pich ,Roll,Yaw حرکت نوسانی سینوسی ایجاد نمود . معمولا میز Scorsby برای تست سنسورها شامل ژیرسکوپ و سیستم های حس کننده حرکت و جابجایی استفاده می شود .

 

2:  کالیبراسیون میزهای سه درجه آزادی  Three Axis Positing Tables

میزهای سه درجه آزادی برای اندازه گیری و کالیبراسیون سیستم های ناوبری طراحی شده اند. این میزها در سه جهت Pitch ، Roll ، Yaw حرکت می کنند و زاویه های بسیار دقیقی ایجاد می نمایند که معمولا" درستی این میزها کمتر از 5"  می باشد.

 

 

 

3: کالیبراسیون اهرم / بازوی ترکتستر (Calibration Arm & Beam)

Calibration Arm & Beam  برای کالیبراسیون ترکتسترها با استفاده از وزنه های استاندارد استفاده می شود.

 

 

4: کالیبراسیون کره CMM (Reference Ball)

کالیبراسیون کره CMM با استفاده از دستگاه های ULM با تفکیک پذیری 0.01µ و دستگاه گردی سنج با تفکیک پذیری  1 n.m انجام می شود.

 

دامنه ی خدمات کالیبراسیون شرکت مهندسی مهر

ردیف

کمیت،دستگاه اندازه گیری،سنجه مادی

گستره

بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه (±)

1

کالیبراسیون میز اسکوربی

30 degree

Tilt:0.05 degree

Conformity in zero point

0.8 Seconds

2

کالیبراسیون میزهای 3 درجه آزادی

PITCH: up to º360

2.8 Seconds

YAW: up to º360

ROLL: up to º360

WOBBLE: up to 10 min

Angularity: up to 10 min

1.2 Seconds

3

کالیبراسیون کره CMM

Up to 100mm

Roundness:0.11 µm

Diameter: (0.4+0.004 L) µm,

  L(mm)

4

کالیبراسیون اهرم/بازوی کالیبراسیون ترکتستر

Up to 2000mm

(1.6+0.002 L) µm  L(mm)