صدور گواهینامه کالیبراسیون ماشین افزار

 

1- شرح تست : تست عملکرد و تصدیق دقت دستگاه و بر آورد خطاهاي  خطی محور ها

  Acceptance and Reverification Test for Positioning Error) )

 

روش تست : با استفاده از دستگاه لیزر اینترفرومتری (XL 80)

Specification

Metric

Linear measurement range

0 m – 80 m

Measurement accuracy

(with XC-80 compensator)

±0.5 ppm

(parts per million)

Resolution

0.001 µm

ارائه گزارش خطا و صدور گواهینامه دارای تاییدیه از موسسه استاندارد ایران (ISO 17025)

ارائه گزارش خطا بدون گواهینامه

 

 

2- شرح تست : تست عملکرد و تصدیق دقت دستگاه و بر آورد خطاهاي  پيچشي محورها

 (Acceptance and Reverification Test for Roll , Pitch & Yaw  Error)

 

روش تست : با استفاده از دستگاه لیزر اینترفرومتری (XL 80)

Specification

Metric

Axial range

0 m - 15 m

Angular measurement range

±175 mm/m

Angular accuracy

±0.2% ±0.5 ±0.1M µm/m

Resolution

0.1 µm/m

Where M = measurement distance in metres

% = percentage of calculated angle

ارائه گزارش خطا و صدور گواهینامه دارای تاییدیه از موسسه استاندارد ایران (ISO 17025)

ارائه گزارش خطا بدون گواهینامه

 

 

3-  شرح تست : تست عملکرد و تصدیق دقت دستگاه و بر آورد خطاهاي راستی محور ها

  Acceptance and Reverification Test for  Straightness Error) )

 

روش تست : با استفاده از دستگاه لیزر اینترفرومتری (XL 80)

Specification

Metric

Axial range

 

0.1 m - 4.0 m

 

Straightness measurement range

±2.5 mm

Accuracy

±0.5% ±0.5 ±0.15 M2  µm

Resolution

0.01 µm

 

Where M = measurement distance in metres

% = percentage of displayed value

 

 

 

 

ارائه گزارش خطا و صدور گواهینامه دارای تاییدیه از موسسه استاندارد ایران (ISO 17025)

ارائه گزارش خطا بدون گواهینامه

 

 

4-  شرح تست : تست عملکرد و تصدیق دقت دستگاه و بر آورد خطاهاي تعامد محور ها

  Acceptance and Reverification Test for  Squareness Error) )

 

 روش تست :  به صورت مکانیکی با استفاده از ابزار مرجع

ارائه گزارش خطا و صدور گواهینامه دارای تاییدیه از موسسه استاندارد ایران (ISO 17025)

ارائه گزارش خطا بدون گواهینامه

 

 

5-  شرح تست : تست عملکرد و تصدیق دقت دستگاه و بر آورد خطاهاي زاویه ای میز چرخشی

 ( Rotary Table)

  Acceptance and Reverification Test for  Angular Error) )

 

روش تست :  با استفاده از دستگاه  Autocollimator

0.2 second

Resolution

0.5 second

Accuracy

 

ارائه گزارش خطا و صدور گواهینامه دارای تاییدیه از موسسه استاندارد ایران (ISO 17025)

ارائه گزارش خطا بدون گواهینامه

 

 

6-  شرح تست : تست عملکرد و تصدیق دقت دستگاه و بر آورد کلی خطاها

  Acceptance and Reverification Test) )

 

روش تست :  با استفاده از دستگاه  Ballbar

System performance

0,1µm 

Resolution

± 0,5  µm (pri 20 °C)

LVDT-sensor accuracy

250 /s

Max. sample rate

100 mm (between steel balls)
(-1,25 mm do +1,75 mm)

Ballbar length

50 mm, 150 mm, 300 mm

Extension bars

 

ارائه گزارش خطا و صدور گواهینامه دارای تاییدیه از موسسه استاندارد ایران (ISO 17025)

ارائه گزارش خطا بدون گواهینامه