آزمايشگاه مرجع كاليبراسيون ابعادی

كاليبراسيون تجهيزات مرجع و استانداردهاي كاري با استفاده از مراجع ثانویه و اولیه

 • دستگاه كالیبراتور بلوك سنجه Gauge Block Comparator
 • دستگاه يونيورسال كالیبراسيون طول DMS ,ULM
 • چك مسترها و كالیبراتور های كوليس و ميكرومتر 0 الی 1030 میلیمتر
 • لنت بارها و قطعه تنظيم ميكرومترها 0 الی 1000 میلیمتر
 • بلوك هاي زاويه  Angle Gauges
 • بلوك هاي سنجه بلند انواع گريدهاي معمولي  و k  در گستره 100 الی 1000 میلیمتر
 • بلوك هاي سنجه كوتاه انواع گريدهاي معمولي و k  در گستره 0.5 الی 100 میلیمتر
 • اپتيكال پارالل و اپتيكال فلت ها                                                                                
 • رينگ هاي استاندارد مرجع و استوانه هاي مرجع
 • گونياي مرجع Reference Square                                                                                    
 • مستر دستگاه 3 بعدی CMM Check Master
 • خط کش مرجع
 • تست بلوك زبري سنج
 • مستر شيشه اي (Glass Scale)
 • ترازهاي دو قلو كاليبراتور صفحه صافي
 • انواع تست بلوك هاي سختي سنج
 • كاليبراتور گشتاور
 • پروب هاي LVDT
 • چند ضلعي مرجع Polygon
 • اتوكاليماتور Auto Calimator
 • مستر گردي سنج Hemi Sphere
 • کالیبراتور ساعت اندازه گیریDial Indicator Calibrator

Temp : 20 ± 0.5 c    /    Humidity : Max 55% RH   /   Dust : Max 100000 p/cft