آزمايشگاه كاليبراسيون ابعادی

 

كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري با استفاده از استانداردهای کاری 

  • گيج هاي برو نرو (رزوه) توپي و رينگي

  • گيج هاي برو نرو (ساده) توپي ، رينگي و دهانه اژدري

  • نواع ساعت هاي اندازه گيري و داخل سنج هاي ساعتي

  • انواع متر و خط كش ، انواع فيلر، گام سنج وR  سنج

  • انواع گشتاورسنج و ترك متر

  • انواع ارتفاع سنج

  • انواع گونيا

  • نوك هاي فرو رونده انواع سختي سنج

  •  انواع ميكرومترها(خاج سنج، عمق سنج، داخل سنج

           دو فك و سه فك) و كوليس ها