آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی

 
(خدمات آزمون و کالیبراسیون سختی سنجی ماکرو (راکول-برینل-ویکرز

:گستره اندازه گیری

 

Rockwell

HRC  A   D  B  F  G  L  M  R

Superficial Rockwell

HRN + HRT

Brinell

HB30, HB10, HB5, HB2.5

Vickers

3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 kgf

 

 

 

 

 

 

 

 

درستی: مطابق با استاندارد ISO 6506-3, ISO 6507-3, ISO 6508-3

مدل: اتوماتیک و موتوردار

تفکیک پذیری0.01 HR- 0.1 HB- 0.1 HV

 

خدمات آزمون و کالیبراسیون میکرو ویکرز

:گستره اندازه گیری

 

Test  Load 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 grf
Magnification 100 X - 400 X

 

 

 

تفکیک پذیری:0.1µm, 0.1 HV

درستی مطابق با استاندارد:ISO 6507-3

مدلاتوماتیک( Automatic Loading and Realizing  method)

 

 

 

 

 

دامنه کاربرد آزمایشگاه آزمون

ردیف

نام محصول

محدوده کاربرد

بهترین توان اندازه گیری

1

آزمون سختی سنجی ماکرو

HRA - HRB - HRC HRT-HV-HB-HRN

1% HR

2.5% Vickers

2.5% Brinell

2

آزمون سختی سنجی میکرو

10 -1000 gr

15 Vickers

 

دامنه کاربرد آزمایشگاه کالیبراسیون

ردیف

كميت، دستگاه اندازه­گيري، سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

تست بلوک های راکول

HRA - HRB - HRC -HRT -HRN

0.5 % Reading

2

تست بلوک های ویکرز

HV 0.01 up to HV1

15 Vickers

HV 2  up to HV 100

2.5% Vickers

3

تست بلوک های برینل

نیروهای

(15.625-31.2-62.5-187.5) Kg

2.5 % Brinell

 

کالیبراسیون سختی سنجی/خدمات آزمون/تست بلوک