تک بازو و دو بازو (Horizontal Arm)

ماشين هایCMMتک بازو برای اندازه گيری و بازرسی قطعات بزرگ (sheet metal) در صنايع خودرو سازی،هوا فضا،کشتی سازی و صنايع ريلی استفاده می شود.

يکی از معايب اين نوع ماشين ها اين است که وزن محور Yبر روی محور Zمی باشدکه برروی درستی ماشين تاثير می گذارد.

در صورت انتخاب دو عدد CMMتک بازو(دو بازو) زمان اندازه گيری وبازرسی کاهش پيدا می کند.

اين نوع ماشين ها به دو صورت دستی(manual)و اتوماتيک(CNC)می باشند.

گستره اندازه گیری این نوع دستگاه ها معمولا از 3000 میلیمتر تا 8000 میلیمتر می باشند.

 

                                تک بازو                                                                                             دو بازو 

 

برای اطلاعات خرید با ما تماس بگیرید