تجهیزات عمومی اندازه گیری و گیج های کنترلی

 

 

 

 

 

گیج های کنترلی برو - نرو

 

گیج های رزوه برو - نرو

گیج های هزار خاری و چرخدنده

 

کنترل فیکسچر یا پنل گیج